Obchodné podmienky

Tieto podmienky sa vzťahujú na nákupy v internetovom obchode www.kancelarskestolicky.com.
Obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Definícia
Tieto obchodné podmienky sú určené výlučne na online predaj tovaru spotrebiteľom.

Kupujúci:
Na účely týchto obchodných podmienok sa kupujúcim rozumie spotrebiteľ, ktorým je osoba, ktorá na rozdiel od
predávajúceho, pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci
samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len "kupujúci").

Predávajúci:
Na účely týchto Obchodných podmienok sa predávajúcim rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od
Kupujúceho, pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci
samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len "Predávajúci").
Zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")

Kontaktné údaje
Kancelárske stoličky.com s.r.o.
Mánesovo námestie 3
85101 Bratislava - Petržalka
ID: 48215686
IČO: 2120090291
IDENTIFIKÁTOR DPH: SK2120090291

Kontaktná adresa: Mánesovo námestie 3, 851 01 Bratislava- Petržalka

Zoznam prevádzkarní:
Bratislava
Otváracie hodiny: Po 10:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 hod.
                         Út-Čt 10:00 - 12:00; 13:00 - 18:00 hod.
                         Pia: 10:00 - 12:00; 13:00 - 15:00 hod.


Informácie o zakúpenom tovare sú k dispozícii pri každom jednotlivom tovare. Informácie o tovare a
cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou prípadu zjavného omylu. Ceny sú uvedené vrátane
všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov s výnimkou nákladov na dodanie tovaru.
Náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú kupujúci platí za použitie týchto prostriedkov.

Informácie o spôsoboch platby akceptovaných predávajúcim sú uvedené TU.

Predávajúci si neúčtuje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, s výnimkou časových.
Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.
Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočného dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.
Prijatie nevyžiadaného plnenia kupujúcim nepredstavuje prijatie ponuky.
Ak predávajúci umožní prístup k hodnoteniu predávaného tovaru iným kupujúcim,
potom zabezpečuje a kontroluje pravosť takýchto hodnotení tým, že prepojí hodnotenia kupujúcich s konkrétnymi objednávkami, čím je schopný overiť a preukázať, že recenzia pochádza od skutočného kupujúceho. O konkrétnom spôsobe overovania recenzií predávajúci informuje kupujúceho na stránkach svojho e-shopu.

Objednávanie a dodanie tovaru
Kúpnu zmluvu medzi Kupujúcim a Predávajúcim je možné uzavrieť len v českom jazyku.
Na uzavretie zmluvy musí Kupujúci vytvoriť objednávku na e-shope Predávajúceho. To je možné vytvoriť nasledujúcim spôsobom:
Po výbere tovaru na e-shope predávajúceho, kde sú uvedené právne informácie o kupovanom tovare, kupujúci označí príslušný tovar, o ktorý má záujem, tlačidlom "Pridať do košíka").
cenu tovaru, cenu a spôsob dopravy a spôsob platby uvedie v procese vytvárania objednávky,
kde si kupujúci vyberie spôsob dopravy, cenu a spôsob platby. Celková cena bude uvedená v
súhrne pred odoslaním objednávky podľa vybraného tovaru, jeho dopravy a spôsobu platby.
Kupujúci v procese objednávky uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje.
Objednávku je možné upravovať, dopĺňať a kontrolovať až do jej dokončenia. Po vykonaní
kontrole, potvrdení oboznámenia sa s týmito obchodnými podmienkami a ich akceptovaní je možné
dokončiť objednávku stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby".
Dokončením objednávky prostredníctvom záväzného potvrdenia objednávky kupujúci výslovne súhlasí s tým, že
sa zaväzuje k zaplateniu tovaru.
Predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu e-mailom čo najskôr po obdržaní objednávky. Súčasťou tohto potvrdenia objednávky je zhrnutie objednávky a nasledovné informácie podmienky platné v deň prijatia objednávky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uzavretej zmluve v textovej podobe v primeranej lehote po
uzavretí zmluvy, najneskôr však v čase dodania tovaru.
Ak je to potrebné vzhľadom na povahu predávaného tovaru, spôsob a dobu jeho používania, predávajúci
musí zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priložených písomných pokynoch a aby boli
zrozumiteľné. V takom prípade predávajúci poskytne kupujúcemu návod na použitie tovaru na trvanlivom nosiči
údajov. Predávajúci poskytne kupujúcemu návod v listinnej podobe, ak o to kupujúci požiada a ak to nie je
neprimerané vzhľadom na okolnosti alebo spôsob uzavretia zmluvy alebo vlastnosti predávaného tovaru.
Predávajúci zašle kupujúcemu kompletný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa
potvrdenia objednávky tak, aby bol tovar dodaný kupujúcemu najneskôr do 30 dní, ak predávajúci neurčí pre jednotlivé tovary inú dodaciu lehotu. Ak je tovar uvedený ako "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. V prípade platby vopred bude tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
Kupujúci je povinný prevziať tovar a zaplatiť zaň. Kupujúcemu sa odporúča prevziať tovar pri dodávaní čo najskôr.
Predávajúci je povinný bezodkladne zaslať kupujúcemu doklady k tovaru, najmä daňový doklad, účtenky a certifikáty.
po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru Kupujúcim.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia a zaplatenia celkovej ceny tovaru. V
prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na účet predávajúceho, v
ostatných prípadoch sa platba uskutočňuje v čase platby.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru
tovaru zo strany kupujúceho, s výnimkou odmietnutia prevzatia z dôvodu zjavného poškodenia tovaru, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na
poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho v čase, keď mal možnosť prevziať tovar, ale z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť.
strane kupujúceho, k prevzatiu nedošlo.
Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu
zaplatiť skladné za každý deň omeškania vo výške 10 Kč, najviac však 300 Kč. /prevod na cca forintov/
Predávajúci je oprávnený oznámiť kupujúcemu e-mailom a poskytnúť mu nové
predaj tovaru vhodným spôsobom. Skladovanie a náklady
Predávajúci je oprávnený započítať si náklady spojené s neúspešným dodaním tovaru z dôvodu nedostatočnej súčinnosti zo strany Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu s výnosom z predaja.
V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar, je Predávajúci oprávnený na žiadosť Kupujúceho požadovať úhradu nákladov spojených s jeho opätovným dodaním a v prípade zvolenia spôsobu platby pri prevzatí tovaru alebo pri ďalšej objednávke Kupujúceho na tomto e-shope požadovať od takéhoto Kupujúceho platbu vopred.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným k smerom Predávajúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo posledného kusu tovaru (ak v rámci jedného
viacerých kusov tovaru dodaných samostatne), kusu alebo časti dodávky
tovaru (ak sa skladá z viacerých kusov alebo častí tovaru) alebo prvej dodávky v rámci pravidelnej alebo opakovanej dodávky
dodaného tovaru bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo vykonania platby. Uvedené obdobie je
určená na to, aby sa kupujúci mohol primerane oboznámiť s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
Kupujúci je tiež oprávnený kedykoľvek pred dodaním tovaru odstúpiť od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy kupujúci zašle alebo doručí predávajúcemu do 14 dní. Kupujúci nemusí
uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Na uľahčenie komunikácie sa odporúča v odstúpení od zmluvy
uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankový účet a zvolený spôsob vrátenia tovaru
tovaru.
Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnú sumu zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom.
za jeho dodanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a
rovnakým spôsobom, akým prijal platbu od kupujúceho. Ak predávajúci ponúka viacero možností v rámci určitého spôsobu dodania, je povinný nahradiť kupujúcemu najlacnejšiu z nich. Ak bol tovar doručený kupujúcemu predávajúcim bezplatne, kupujúci nemá nárok na náhradu poštovného.
Kupujúci je povinný zakúpený tovar odoslať alebo odovzdať predávajúcemu najneskôr v rovnakej lehote, toto neplatí, ak predávajúci ponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Tovar by mal byť vrátený
predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale.
Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku manipulácie s tovarom, okrem manipulácie potrebnej na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu tovar odovzdá alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Ak sa hodnota vráteného tovaru zníži v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa kupujúceho s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, má predávajúci právo
kupujúceho požadovať náhradu za zníženie hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenú sumu.

Výnimky:
Kupujúci nemôže v uvedených prípadoch odstúpiť od zmluvy , od práva na odstúpenie od zmluvy.
Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť najmä v prípade zmlúv:
- v prípade dodania digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, po jeho začatí
plnenia v prípade odplatného plnenia, ak sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho
pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a kupujúci bol informovaný, že právo na odstúpenie od zmluvy tým zaniká, a
predávajúci mu poskytol potvrdenie v súlade so zákonom;
- poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu, v prípade odplatného plnenia len
ak sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho o tom, že poskytnutím plnenia právo na odstúpenie od zmluvy zaniká;
- pri poskytovaní služieb alebo tovaru, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle kupujúceho
predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
- pri dodávke alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, za predpokladu, že
dodávka sa môže uskutočniť až po uplynutí 30 dní a ktorých skutočná hodnota podlieha výkyvom
trhu nezávisle od vôle predávajúceho;
- na dodanie tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným požiadavkám a potrebám;
- pri dodávke tovaru podliehajúceho skaze alebo krátkodobej spotrebe;
- dodanie tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
- dodávku tovaru v uzavretých obaloch, ktoré by sa zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nemali vrátiť po tom, ako ich kupujúci porušil;
- dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov v zapečatených obaloch,
ak ho kupujúci porušil;
- na dodávku novín, časopisov alebo periodík s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávku;


Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii TU.
Kupujúci môže vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy aj elektronicky na webovej stránke predávajúceho TU. Ak kupujúci využije túto možnosť, predávajúci mu bezodkladne zašle potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru, ak to nie je objektívne a nie je schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať tovar kupujúcemu v lehote primeranej okolnostiam
a/alebo ak vyjde najavo, že kupujúci porušil predtým uzatvorenú zmluvu s predávajúcim.
Predávajúci tiež oznámi kupujúcemu, že zmluva nie je uzavretá, ak existujú odôvodnené
pochybnosti o skutočnej totožnosti kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v poskytnutých informáciách o tovare alebo cene.
Ak sa spolu s tovarom odovzdáva kupujúcemu aj dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak sa od kúpnej zmluvy odstúpi v lehote tohto bodu obchodných podmienok zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s takýmto darom zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

Práva a povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia
Kvalita pri prevzatí
Ak má tovar pri prevzatí vady (napr. nezodpovedá dohodnutému popisu, druhu, množstvu,
kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, nie je vhodný na daný účel,
na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, nie je dodaný s dohodnutým
príslušenstvom, návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu; nie je vhodný na obvyklé použitie, nie je v súlade s dohodnutým
alebo dohodnutý účel; nezodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu v množstve, kvalite,
trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, vrátane
so zreteľom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci,
najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia; nie je kompletný, t. j. nie je dodávaný s príslušenstvom vrátane obalu,
návodom na montáž alebo inými pokynmi, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, alebo iným zákonným spôsobom,
zmluvné alebo dokonca predzmluvné parametre), ide o vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.
Zodpovednosť za vady tovaru sa neuplatňuje, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že niektorá vlastnosť tovaru je iná a kupujúci to pri uzavretí zmluvy akceptoval
kupujúci so zmluvou výslovne súhlasil.
Kupujúci môže reklamovať vadu tovaru u predávajúceho najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru a uplatniť právo na bezplatné odstránenie vady podľa svojej vôle, a to buď opravou, alebo dodaním novej veci bez vád, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom odstránenia vady; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či ju možno odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho
Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady (opravou alebo dodaním novej veci), ak to nie je možné alebo je to neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
V takom prípade, ak kupujúci oprávnene upozornil na vadu, má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo, ak vada nie je nepodstatná, právo odstúpiť od zmluvy.
V prípade kúpy z druhej ruky môže predávajúci skrátiť lehotu na uplatnenie práva z chybného plnenia až na jeden rok od prevzatia. V období jedného roka od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada existovala už pri prevzatí tovaru, pokiaľ to povaha tovaru alebo vady nevylučuje. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej
kupujúci nemôže tovar používať, ak vadu oprávnene reklamoval.
Kupujúcemu nevzniká právo z chybného plnenia, ak vadu sám spôsobil. Vadou nie je opotrebenie
bežným používaním veci
V prípade predaja použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania alebo opotrebenia.
Predávajúci zodpovedá za vady v dobe používania uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v
priloženom návode.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou vykonanou predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť v súlade so zmluvou. To platí aj vtedy, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.
Ak sa vada vyskytne opakovane alebo ak je vada podstatná, môže kupujúci uplatniť právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná. Ďalšie dôvody na uplatnenie práva na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
od zmluvy sú uvedené v bode 6 Vybavovanie reklamácií.
Ak predávajúci zaručuje, že vec si zachová svoje funkcie a vlastnosti pri bežnom používaní po určitú dobu, má kupujúci v rámci záruky prinajmenšom právo na dodanie novej veci bez vád alebo na opravu veci.
Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby používania veci na obale veci.
Vybavovanie reklamácií:
Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u osoby poverenej vykonaním opravy bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Pri uplatnení reklamácie kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje, popis
opisu vady a žiadosť o spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár na stiahnutie nájdete TU.
Kupujúci môže formulár vyplniť a odoslať aj elektronicky na webovej stránke predávajúceho TU
na podanie reklamácie. Ak Kupujúci využije túto možnosť, Predávajúci mu zašle potvrdenie o
o prijatí tohto oznámenia o reklamácii.

Ak má predávajúci prevádzkareň, zabezpečí, aby bol v prevádzkarni počas pracovnej doby neustále prítomný pracovník zodpovedný za reklamácie.
Kupujúci je povinný preukázať kúpu tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci je povinný odovzdať alebo doručiť tovar predávajúcemu alebo na miesto určené na opravu súčasne alebo po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, a mal by byť čistý a kompletný.
Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum uplatnenia reklamácie Kupujúcim, čo je obsahom reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný Kupujúcim a kontaktné údaje Kupujúceho za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
Predávajúci je povinný odstrániť vadu v primeranej lehote po zistení vady tak, aby nespôsobil Kupujúcemu značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec prípadne zakúpil.
Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady a informuje kupujúceho o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak s tým kupujúci písomne nesúhlasil strany sa môžu
dohodnúť na dlhšej lehote. V prípade, že Predávajúci nevyrieši reklamáciu v uvedenej lehote, vrátane
oznámenia kupujúcemu o vybavení reklamácie, má kupujúci právo odstúpiť od
zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
Ak je predmetom záväzku poskytovanie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodávaného na
hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia sa musí vybaviť v primeranej lehote s
zohľadnením povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účelu, na ktorý sa
kupujúci požadoval.
Ak predávajúci odmietne odstrániť vadu veci a/alebo vadu neodstráni a/alebo z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho, môže kupujúci požadovať primerané zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná; má sa za to, že vada nie je nepodstatná.
Lehota na uplatnenie práva z chybného plnenia sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar užívať v prípade oprávnenej reklamácie.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.
Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o
o vykonaní opravy a dobe trvania opravy, alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Ochrana osobných údajov
Predávajúci je správcom osobných údajov poskytnutých na účely plnenia predmetu zmluvy.
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Spoločnosť/meno a priezvisko: Kancelárske stoličky.com s.r.o.
Mánesovo námestie 3
85101 Bratislava - Petržalka
ID: 48215686
IČO DPH: 2120090291
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO DPH: SK2120090291
Kontaktná adresa: Mánesovo námestie 3, 851 01 Bratislava-Petržalka
Účel spracúvania, rozsah osobných údajov a právny základ spracúvania
Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následného plnenia (spracúvania
objednávky, zabezpečenie odvozu a dodania tovaru) a riešenia prípadných práv z chybného plnenia
(reklamácie) bude prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len "GDPR"), svoje osobné údaje v
nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.
Právny základ spracúvania osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcov/prijímateľov osobných údajov
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne žiadnym iným subjektom okrem týchto
sprostredkovateľom/prevádzkovateľom:
(a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolil v objednávkovom formulári, na účely doručenia tovaru,
zoznam dopravcov je k dispozícii TU a údaje budú poskytnuté v rozsahu: meno,
názov, adresa, e-mail, telefónne číslo;
b) prevádzkovateľovi portálu 
heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom, do ktorého je zapojený internetový obchod. Právne
Právnym základom spracúvania je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u prevádzkovateľa. Zasielanie dotazníkov všetkým kupujúcim, ktorí sa neodhlásili zo zasielania obchodných oznámení, sa vykonáva po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu 
heureka.sk je oprávnený použiť zadanú e-mailovú adresu výlučne na účely vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu zaslaný.
c) vydavateľovi kreditnej karty v prípade platby kreditnou kartou, a to za účelom prípadného
výnimky TRA (Transaction Risk Analysis), ktorá umožňuje jednoduchší proces nákupu, a na účely
oprávnený záujem predávajúceho na spracovaní transakcie, pričom údaje môžu byť poskytnuté
v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa na doručenie.

Doba uchovávania
Osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy (vybavenie objednávky, vyskladnenie a dodanie tovaru) a po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) alebo po dobu poskytnutej zmluvnej záruky.
Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ je povinný
uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov od skončenia účtovného obdobia
roka, ktorého sa týkajú (t. j. ak si zakúpite tovar v priebehu roka 2024, faktúra musí byť uchovávaná do konca roka 2029).
Faktúra obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.
Ak je predávajúci platiteľom DPH, kupujúci zároveň berie na vedomie, že správca je povinný uchovávať daňové doklady 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (t. j. ak nakúpite tovar v priebehu roka 2024, faktúra sa musí uchovávať do konca roka 2034). Daňový doklad obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho v súvislosti s osobnými údajmi
Kupujúci ďalej berie na vedomie, že v súlade s článkami 15 až 21 GDPR má právo na:
(a) prístup k osobným údajom, ktorý spočíva v práve získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či osobné údaje,
ktoré sa ho týkajú, sa spracúvajú alebo nespracúvajú, a ak áno, má právo získať prístup k týmto
osobných údajov a na informácie vymedzené v článku 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
(b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pričom sa ďalej zohľadnia účely spracúvania
kupujúci má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia
podľa článku 16 GDPR;
c) na výmaz ("právo byť zabudnutý"), ktorý spočíva v tom, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
vymazať osobné údaje týkajúce sa kupujúceho, akonáhle už nie sú potrebné na účely plnenia
zmluvy, pokiaľ neexistuje iný zákonný dôvod na ďalšie spracúvanie;
d) obmedziť spracúvanie osobných údajov v prípadoch vymedzených v článku 18 GDPR;
e) na prenosnosť údajov za podmienok uvedených v článku 20 GDPR;
f) na námietku proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.
Prevádzkovateľ na požiadanie poskytne kupujúcemu informácie o opatreniach prijatých v každom prípade najneskôr do
do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
V prípade pochybností o spracúvaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre
na ochranu osobných údajov, ktorý je dozorným orgánom v tejto oblasti, a podať mu sťažnosť.

Riešenie sporov
Spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.
Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa začína výlučne na návrh kupujúceho, a to len v
prípade, ak sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s predávajúcim.
Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď kupujúci prvýkrát uplatnil právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho. Kupujúci má právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR, ktorá je k dispozícii na adrese 
ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vybavovanie sťažností kupujúcich zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy

info@kancelarskestolicky.com. Informácie o vybavení sťažnosti zašleme na túto elektronickú adresu
kupujúceho.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 6. januára 2024.

Tieto obchodné podmienky platia výlučne pre online predaj tovaru spotrebiteľom.
Ich prijatím predávajúci dobrovoľne vstúpil do systému "zlepšovania kvality".
obchodných podmienok", ktorého cieľom je sprehľadniť a zjednodušiť obchodné podmienky,
zlepšiť vzťah medzi spotrebiteľom a podnikateľom a jasne zaručiť podmienky pre
kupujúceho - spotrebiteľa.
      


Na vaše otázky sme vám k dispozícii v predajni a na kontaktnom telefóne predajne.
 
                         Po 10:00 - 12:00; 13:00 - 17:00.
                         Út-Čt 10:00 - 12:00; 13:00 - 18:00.
                         Pia: 10:00 - 12:00; 13:00 - 15:00.

--


 

V porovnávači máte    produktZobraziť
Zmazať všetko
Načítám zboží...
HORE
zoom image